10011443_10202101378388460_731111533_nbestiesss h

Hej lovelies. En af de personer som kender mig allerbedst, er nok Helene. Helene og jeg har været bedste veninder i ca. 7 år, og jeg bad hende skrive nogle facts ned omkring mig – som nok er en smule skøre, så i kunne lære mig lidt bedre at kende, eller i hvert fald få et lille smil på læben :) I er mere end velkommen til at skrive nogle facts omkring jer selv nede i kommentarfeltet, så jeg også kan lære jer lidt bedre at kende :)

1. På trods af at Maria og jeg klinger fantastisk ift. personlighed, så er vores tøjstile vidt forskellige. Maria er generelt en del mere udfordrende end jeg, og vi er udmærket klar over, når hhv. Maria eller jeg købet noget, som den anden finder hæsligt.
2. Maria har altid elsket serier, mest udenlandske og fiktion. Heriblandt kan nævnes The Simpsons, Vampire Diaries, American Horror Story og ikke mindst Adventure Time. Aldrig sådan noget dansk krimi-fis, puha.
3. På trods af at Maria tilsyneladende kan virke meget stille og rolig lige når man møder hende, er hun alt andet. Hun bander og svovler som en sømand, griner voldsomt, og kan være ret flabet.
4. I forlængelse af sidste punkt er hun også en bad-ass bitch. Så når fyre er for meget og tager hende på røven, kan hun sagtens finde på at smide en lussing eller et “sut pik”. Ofte efterfulgt af “Jamen jeg havde advaret ham”
5. Maria har altid haft en kreativ og kyndig hånd, der udfoldede sig via tegninger, da jeg mødte hende, hvorefter den siden hen er blevet dedikeret til make-uppens kunst.
6. Pudsigt nok har der været en vis sammenhæng i Marias og mit romantiske liv; både da vi mistede vores mødom og fik vores første (seriøse) kæreste, var der under 6 måneder i mellem. De to begivenheder var i øvrigt ikke samtidige ;)
7. Maria er et overordnet set et dovent menneske, som godt kan have svært ved at stå ud af sengen. Irriterer du hende lidt for meget, bliver du skubbet ud. No mercy.
8. Som sagt er Maria altså gode venner med sin seng. Derfor kan hun heller ikke fordrage, hvis hendes seng er blevet skubbet ud – det skal rettes med det samme.
9. Maria har generelt bare nogle ting, som skal være helt på plads. For eksempel afskyr hun også uorden i hendes make-up, eller hvis der er overskydende creme eller lignende i tubens hoved.
10. Dog er hun super glad for snasket og fed mad og i en lang periode var vores fast frokost en rugbrødssandwich med ost og spegepølse, som så kom i mikrobølgeovnen, så der var fedt og ost over det hele. MHm.
11. Maria er helt ubetinget den veninde, jeg har lavet allermest lort med. Både uskyldige ting som udklædning og photoshoots, men også at putte jell-o i gummistøvler nede i gågaden samt voldsom indtagelse af alkohol (og weed), hvilket har medført interessante historier.
12. Maria har altid været vant til at tjene sine egne penge og har efterhånden arbejdet som lidt af hvert. Det betyder også at hun har ret meget “independent woman” i sig, hvorfor det er lidt ambivalent for hende, når hun får gaver af sin kæreste (men altså, hvem kan ikke lide nye sko?).

Kys kys Maria


ENGLISH

Hi lovelies. One person who probably knows me the best is Helene. Helene and I have been best friends for about 7 years now, and I’ve asked her to write down some facts about me – which are probably a bit cray-cray, but so you guys could get to know me better, or at least get a little smile on your face :) You are more than welcome to write some facts about you down in the comment section, so I can get to know you guys a little better :)

1. Despite the fact that Maria and I fit great compared to personality, our style in fashion are way different. Maria is in general a lot more challenging than I, and we are well aware, when Maria or I purchase something the other one finds hideous!

2. Maria has always loved series, most foreign and fiction. This includes The Simpsons, The vampire Diaries, American Horror Story and especially Adventure Time. Never anything like Danish-crime series, whew

3. Despite the fact that Maria can seem very quiet and calm when you meet her, she is everything else. She curses and swears like a sailor, laughing pretty loud and can be quiet cheeky.

4. Following last point, she is also a bad-ass bitch. So when guys are too much and grabs her ass, she can easily throw a slap or a “suck a dick”. Often followed by “well i warned him”.

5. Maria has always had a creative and skillful hand that unfolded through drawings, when I met her; after which it has been dedicated to the art of make-up.

6. Curiously, there has been a certain consistency in Maria’s and my romantic life; both when we lost our virginity and got our first (serious) boyfriend, there was less than 6 months in between. The two events were not simultaneous ;)

7. Maria is generally a lazy person who may have a hard time getting out of bed. If you are irritating her just a bit too much, you will be ejected. No mercy.

8. As I said, Maria is great friends with her bed. Therefore, she can not stand if her bed is pushed out – it must be corrected immediately.

9. Maria has generally some things that needs to be fully in place. For example, she hates when there is disorder in her make-up, or if there is excess cream or the like in the tube head.

10. However she loves messy and greasy foods and for a long period, our stable lunch consisted of rye bread sandwiches with cheese and salami, which was put in the microwave, so there was grease and cheese all over. Mhhhmm

11. Maria is absolutely the friend I’ve made most shit with (not literally). Both innocent things like dressing up and photoshoots, but also putting jell-o down in rubber boots in different stores and heavy alcohol consumption (and weed), which led to interesting stories.

12. Maria has always been accustomed to earning her own money and has worked as a bit of everything. This means that she has a lot of “independent woman” in her, why it’s a little ambivalent for her when she gets gifts from her boyfriend (but then again, who does not like new shoes?)

Xoxo Maria

 jep 12

17155_103642882989410_5700056_n